Dronningborg Vindmølle

                          Vindmølle


Set i Amtsavisen i 1852

Denne fordeelagtigt bekjendte Ejendom, beliggende omtrent 1/2 Miil fra Randers, agter Ejeren paa Grund af forandret Bestemmelse, at sælge underhaanden.
Jorderne, der ere saa gode, som de findes her paa østkysten af Jylland, og i særdeles god Drift have et Areal af, paa det Nærmeste 70 Tdr. Land geom. Maal og staae for Hartkorn 8 1/2 Tdr.
Høavlen er almindelig 60 gode Læs.
Mærgle findes beqvemt og forskjellige Arter næmlig saavel Leer og Kalk som Sandmærgel.
Bygningerne, der med Untagelse af Vaaningshuset, ere af Grundmuur, ere gode, tidssvarende og tildeels nye.
Den hollandske Vejrmølle er opført 1849, og Møllebruget giver en aarlig Forpagtningsafgivt af 660 Rdb., hvorved bemærkes, at de nuværende Forpagtere, der i Tilfælde af Salg, knnne opsiges, ere budne en ikke ubetydlig Aftaaelsessum.
Møllesklylden er 2 Tdr. 4 Sfpr. Assurencesummerne anbragte l8,400 Rbd. Foruden det velindrettede Vaaningshuus, som nu beboes af Ejeren, er der en god, for sig selv beliggende Bopæl for Forpagterne.

Man behager at henvende sig til Ejeren eller Undertegnede.

Randers, den 18de Marts 1852.

Henrich Bierring, Auctionholder.