Dronningborg Hovedgård

                 Drgb. Hovedgård Hovedbygningen set fra øst.
Tegnet af Arkitekt L. Egefeldt.


Dronningborg Hovedgård er beliggende nordøst for det nuværende Dronningborg og knap en km. nord for landevejen Randers-Udbyhøj, hvor en allé fører op til gården.

Efter at Rytterdistriktet blev ophævet i 1765, blev godset solgt ved auktion, og Købmand og Etatsråd Ditlev Kirketerp købte en del parceller for ialt 60.605 Rigsdaler, hvorpå han byggede en gård, som han gav det gamle navn Dronningborg.

Ditlev Kirketerp er nævnt som en banebryder blandt købmænd, da han var den første til at sende handelsskibe til Frankrig, Spanien og Vestindien.
I 1775 købte major Christian Frederik Juul godset og videresolgte det i 1784 til Niels Ammitzbøll, der var kongelig privilegeret sukkerraffinaderi i Randers.

I 1803 solgtes Dronningborg til Oberst Tycho von Arenstorff, der også ejede af godset Trudsholm.
Han udstykkede Dronningborg, så der kun var 23 tdr. htkorn tilbage.
Oberst Arenstorff døde i 1844, og i tiden op til 1850 nævnes der to navne i ejerforløbet, en Obersthaupt-mand ?? i 1841 og en frøken Arenstorff i 1845.

I 1850 købte landvæsenskommisær og Kammerråd Niels Langballe godset, og ved hans død i 1870 overtog sønnen Henrik Langballe ejerskabet.

For at knytte endnu et lokalhistorisk bånd kan der fortælles, at Henrik Langballe var gift med datteren af afdøde justitsråd Høst, Støvringgård.
Henrik Langballe døde den 2. februar 1907.

I Randers Dagblad kan man den 15. februar 1907 læse følgende:

"Henrik Langballes begravelse skete fra hjemmet (Dronningborg Hovedgård), hvor afdødes nevø, pastor Langballe Junget Thorum i Salling (han var for øvrigt gift med hedens opdyrker Erico Dalgas's datter) og pastor Scharling, Randers, talte ved båren. Blev begravet på Gimming kirkegård".

Da Henrik Langballes ægteskab var barnløst, kan der videre i Randers Dagblad den 20. februar samme år læses:

"Hovedgården 'Dronningborg', areal ca. 270 tdr. ld. ca. 26 tdr. hartkorn, samt Teglværk med tilhørende maskiner, 5 lejehuse, avl og hvad der i øvrigt er til ejendommen, undtagen ejerinden enkefru Langballes indbo og køkkenredskaber, er i går solgt for 230.000 kr. til et konsortium bestående af gårdejer Vestergaard, Spentrup, gårdejer Yde, Lem Østergård, proprietær Andersen, tidl. Christiansborg og ejendomsmægler J. Mogensen, Randers. Overtagelse 1. marts d.å."
_______________________________________
 

 Den 27. juli 1907 står der mere i Randers Dagblad:

 "Hovedgården Dronningborg ved Randers er i går af ejerne, Andersen Ladefoged, J. Mogensen og Niels Yde, solgt til cand juris Hilmer Stilling fra Aarhus med bygninger, besætning og udvendigt tilbehør samt teglværksbygninger. Købesum ubekendt. Overtagelsen sker 1. august d.å.


Til ejendommen, der står for hartkorn ca. 23.tdr. ld. hører ca. 242. tdr., hvoraf ca. 146 tdr. land eng og ca. 60 tdr. land skov og have.

Konsortiet, der har solgt Hovedgården, har ved handelen frataget et areal på ca. 25 tdr. land, der agtes udstykket til bebyggelse og haveanlæg.
Af arealet er hidtil solgt 12 parceller på 2000 kvm. hver.
 
 Kort over
Kort over Dronningborg Hovedgårds tilliggender (år 1784)
Den findelte trekant i øverste venstre hjørne, er landsbyen Lem   Oversigtskort fra 1869 over jordtilliggender til Dronningborg Hovedgård
Kort over jordbesiddelser

I 1947 overtog sønnen Jørgen Stilling godset, og der er senere igen sket en generationsskifte, idet sønnen Ejner Stilling i dag ejer Dronningborg Hovedgård.

På dette link kan ses billeder fra foredraget: