Dronningborg for fulde sejl
                           
 billede 1


 DRONNINGBORG BAADELAUG BYDER VELKOMMEN
 
Dronningborg BaadeLaug opstod ved Dronningborg Bredning for mange år siden. Den første gang man hører om en egentlig sejlklub eller bådelaug er omkring 1950, hvor der fandtes en lille håndfuld bådejere, der fortrinsvis havde sine både liggende for svaj på bredningen.

De første officielle papirer omkring dannelsen stammer fra den 19. Marts 1951, og denne dato opfattes som klubbens fødselsdag.

I de første mange år skete der ikke de store forandringer ved Dronningborg Bredning. En enkelt bro og nogle skure udgjorde de ydre rammer i mange år.

Omkring 1975 begynder en udbygning med yderligere broer og fastlandet befæstes bedre. Masteskur og spilhus mv. bliver bygget.

I løbet af 1980’erne sker der igen en udvikling – landpladserne reguleres og belægningerne udbedres og endelig lørdag den 31. Marts 1990 kunne klubben indvie sit nye klubhus, som siden har været rammen om mange gode arrangementer, såvel sommer som vinter.

Klubben har pt (2000) ca. 200 medlemmer, og har en afdeling for vore optimister og andre jollesejlere.

Dronningborg Baade-Laug deltager aktivt i Søsportsklubbernes Fællesudvalg, der beskæftiger sig med diverse opgaver og problemer, der er fælles for alle sejlklubberne på Randers Fjord. Bl.a. har man fået bygget en dejlig havn på Kanal-øen, og i fremtiden venter der sandsynligvis yderligere opgaver, der bedre kan løses i fællesskab med de andre klubber.

Klubhuset kan frit anvendes af alle klubbens medlemmer og gæstesejlere. Det forventes, at alle er med til at passe godt på vort dejlige hus.

Mastekran, masteskur, reskabsrum mv. står ligeledes til fri disposition, med de begrænsninger der fremgår af klubbens vedtægter og ordensreglement.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og der afholdes 1 pr. år – i november måned. Alle medlemmer modtager indkaldelse, og der er sædvanligvis godt fremmøde til både møder og andre arrangementer.

Meddelelser, udover hvad der periodisk udsendes i form af klubbreve til medlemmerne, opslås i opslagskasserne ved klubhuset. Her kan man ligeledes stifte bekendtskab med vedlægter og reglementer.

Hvert år op til jul  udsendes der et spørgeskema vedr. medlemmernes ønsker om bådplads m.v. Disse oplysninger anvender bestyrelsen i den årlige pladsfordeling, der finder sted i januar og februar måned. Det er meget vigtigt, at bestyrelsen modtager alle relevante oplysninger for at kunne tilgodese så mange ønsker så muligt. Husk at lånepladser der tildeles i løbet af sejlsæsonen ikke er fast tildelt, men skal søges ved den næste skemaudsendelse. Reglerne for tildelingen fremgår af ordensreglementet og vedtægterne for pladsen og klubhusets drift, som udleveres ved indmeldelsen.

Vinteroplægning sker på vort eget land areal og pladsen fordeles også her af bestyrelsen eller pladsmanden. Det påhviler det enkelte medlem, at renholde sin egen landplads.

For at holde klubbens udgifter nede til vedligehold og nyanlæg, er det nødvendigt, at mange opgaver udføres af klubben selv.

Det forventes derfor, at alle medlemmer tilmelder sig til frivillige arbejder. Dette sker på et særligt skema som udsendes 1 gang om året – typisk om efteråret således at næste sæsons arbejder kan planlægges i løbet af vinteren.

Gennem Søsportsklubbernes  Fællesudvalg deltager Dronningborg  Baadelaug i gennemførelsen af diverse kapsejladser. Hvis du gerne vil deltage, men ikke har gyldigt målerbrev,  kan klubben henvise til autoriserede målere.

Vi håber, denne lille orientering kan være med til, at du føler dig velkommen i Dronningborg Baade-Laug. Hvis du er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at henvende dig til formanden eller pladsmanden, - se aktuel tlf. nr. ved klubhuset eller her på websiden.

Med venlig sejlerhilsen