Bjellerup Ladegård

Bjellerup Ladegård ligger tæt ved Randers bygrænse, knap 1 km nord for landevejen Randers-Udbyhøj, hvorfra en allé fører op til ejendommen (den nuværende Bjellerup Alle (før anlægningen af Dronningborg Boulevard)).

Bjellerup Ladegård hørte i middelalderen, ligesom landsbyen af samme navn, under Mariager Kloster. Efter Reformationen kom det i 1551 til Kronen, og gården blev Ladegård til Dronningborg Slot (Se Dronningborgs Historie), der senere blev lagt ind under Dronningborg Rytterdistrikt.

Gården var gennem flere år bopæl for Amtmanden for Dronningborg og Mariager Amter.
Bl.a. boede Eske Brock på gården, og det var ham der anlagde de store fiskedamme på venstre side af alle'en.
Når Kongen var på besøg i byen, boede han hos Amtmanden på Bjellerup Ladegård.
Bjellerup Ladegård var en af de mange Ryttergårde, der blev oprettet i 1670 til underhold for den stående Rytterhær. Det vides, at gården i 1721 var udlagt til græsning og høavl for 246 af regimentets heste.

 
Ved Rytterdistriktets ophævelse i 1765 blev Godset solgt på auktion. Købmand Jens R. Bay erhvervede 3 parceller og Mariager Kloster erhvervede 28.5 Td.Hrtk, samt 64 Td.Hrtk bøndergods for 13.597Rd. og oprettede af disse den nuværende Bjellerup Ladegård.
Senere, i 1778, ejedes gården af Hans W. Randrup, som i 1795 fik tilladelse til at sælge 4 Td.Hrtk. fra gården. Senere ejedes gården af Gerh. Fæsting (godset var da frasolgt), og han fik i 1806 tilladelse til at udparcellere ejendommen i 36 parceller, hvoraf han selv beholdt en hovedparcel på 17 Td.Hrtk.
På een af parcellerne opførtes gården Marieborg, og navnet blev tinglyst i 1838, mens Niels Møller ejede ejendommen.

Gotisk skrift


En af engene blev solgt til ejeren af Riismøllegården

I 1913 købte Randers Amts Husholdningsselskab gården, og efter at have frasolgt 11 Ha. i 1918, solgtes gården til et konsortium. Et Teglværk som Grosserer, Etatsråd J.C. Ankerstjerne (ejer fra 1896-1913) havde anlagt, blev nedbrudt i 1922.
I 1930 købte Randers Kommune gården, men solgte størsteparten (38 Ha.) videre i 1954 til Landsretssagfører Vester Petersen.

Ved salg af villagrunde mindskes arealet løbende.
Hovedbygningen er opført i 1877-78.
Nogle af gårdsbygningerne er ret gamle og stammer muligvis helt tilbage fra Rytterdistriktets tid
 

kort
  
 
 
Bjellerup Ladegård  

Det vides endvidere, at Bjellerup Ladegård fra 1741 til 1758 var garnision for Slesvigske Kyrasser Regiment, og at Oberst Ove Juul var chef for dette regiment.
Situationskortet til højre er fra denne periode. De skråtstillede stavgærder omkring gården skulle forhindre garnisionens heste i at trænge ind på de omliggende kornmarker.