Dronningborg Vandværk
- med vandet rundt i Dronningborg

Afsnit II
 
 
Flere ville være med 12. marts 1908 svares der på foreningen i Marienborg engens anmodning om optagelse i Dronningborg vandværk. Dette kan lade sig gøre hvis de selv afholder udgifterne ved anlægget og fremtidig går med som interessenter.

1909
Nyt lån skulle oprettes.
Kommunen ville ikke garantere for et lån til et privat foretagende men kom frem med evt. tilbud om at overtage vandværket.

1910
Kommunens overtagelse af vandværket faldt til jorden.

1911
Vandmangel, en pumpe ikke nok, forslag til indkøb af petroleumsmotor.

1912
Nye interessenter, vand i ledvogter huset, brandhaner opstilles, forespørgsel fra husene vest for Rismølle bro om forlængelse af hovedledning til husene ved Scandia. Der blev givet et tilbud til grundejerne.


1914
Grundejerne vest for Rismølle bro vedtog at få forlænget rørene til husene ved Scandia.
Forslag om Udvidelse af vandværket 2 større pumper i brønden, beholderen på bygges med 3 m3” rørledning fra skolestien på Tjærbyvej til Rolighed. Måler på brønden ved vandværket.

1915
Nye tider
Vindmotor og petroleumsmotor suppleres med en eldreven motor.
Vedtaget at lægge en ny 3” ledning gennem engen tværs over haverne igennem banen op forbi forsamlingshuset til landevejen og fortsættes til ”Ankers Minde” samt en 1½” ledning forbi slagter Madsen til smed Jensens ejendom.
På generalforsamlingen ændres rørføringen fra skolevejen langs vejen hen til ”Ankers Minde”.

1917
Nu to forsamlingshuse i Dronningborg, forslag til generalforsamlingen om at den holdes på skift i de to huse

1918
Stadig udvidelser på ledningsnettet
26-5-1918 andragende fra tømrermester Madsen om at blive interessent, formindskelse af grundskyld pga. fiskedammene.

Ansøgning fra Rasmus Pedersen om tilladelse til at afhente vand til vanding af sin have, ved en af medlemmernes vandhaner vedtoges det at han skal betale 3kr. om året, dog må han søge hvert år om tilladelse.

19-9-1918 slagter Madsen ind i bestyrelsen

1920
A/S Bjellerup teglværk bliver interessent mod 100 kr. i indskud.
Nyt vandkloset ansættes til 2 haners forbrug.

1921
7-3 – 1921 andragende om levering af vand til HS Dronninglund
”Rolighed”, ”Berens Minde”, ”Vidtskue”, ”Fjordblink”, ”Enghøj”, svar kan ikke levere vand til så stor en udvidelse.
Haveselskabet Dronninglund ansøgning til sognerådet i Dronningborg om at anlægge eget vandværk sognerådet kan ikke gå med til dette.
Igen fremme fra sognerådet om køb af vandværket, ikke særlig stemning i bestyrelsen om at afhænde vandværket.

Projekt 1922

1923
Udvidelse af vandværket, prøveboring på kommunens højeste punkt ved Bjellerup Ladegård. Kommunen igen inde i billedet om overtagelse, men ved generalforsamlings afstemning blev det vedtaget at vandværket selv skulle stå for udvidelsen. 43 stemmer for 17 imod.
Lån på 40 000 kr. bevilliget af Sparekassen. Nye interessenter HS Dronninglund og HS Rolighed.

1925
På generalforsamlingen februar 1925 punkt 7 Vanding af heste. Vognmand Jensen protesterede mod betaling af den pålignede skat det blev vedtaget at der skulle betales 2 kr. for en lille hest og 3 kr. for en stor hest.
Fare for at brøndene ikke kan blive at levere vand nok, tilbud på gravning af ny, penge kassen slunken ansøgning om forhøjelse af lån på 6000 kr. for at klare terminen.

1926
PÅ generalforsamling stilles forslag om levering af gratis vand til springvand på ”Trekanten” sagen henlægges foreløbig da det var tanken at kommunen overtager driften af springvandet.


1-1-1926 170 interessenter Bjellerup kvarteret kommer til Sognerådet ønsker en vandledning til Ankerhus.


1930
Igen fremme om udvidelse af ledningsnet og gravning af ny brønd pga. Flere forbrugere. Prøvetagning af vandet. Analyserne viste at vandet var godt.
Salg af gamle vindmotor vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, tilbuddet blev forhøjet fra 500 kr. til 600 kr.

1933
Formanden får afgiften for sin telefon betalt af vandværket.

1935
Ny større beholder ved Bjellerup Ladegård.

1936 - 1937
Forslag til 6 kr. pr. hane, 8 kr. pr. WC , 1kr. 20 øre pr. 1000 kr. grundskyld, optælling af vandhaner og wc, meget forbrugerbevidst genbrug af papir.


1938
Amtshusholdningsselskabets anmodning om vand til deres grunde langs Bjellerup Allé vedtages.

1944
Vandrensning var blevet nødvendig, nye vandværksbygninger, Krüger renseanlæg.

Vandværket kører uden problemer, men ledningsnettet plaget af mange frostsprængninger.
Interessenterne anmodes om at vise samfundssind, meld hvis der opdages unødigt vandspild
115491 m3 vand til beholderen ved Bjellerup Ladegård og 29799 m3 vand til beholder ved værket.

1945
Rensningsanlægget er i gang, det var fremme om at interessenterne skulle finde deres stophane og
markere den.

1946-1947
Salg af vandværks grund, der beholdes 30000¤ alen. Sundhedskommissionen forlanger 10 m fra
bygningen til skel. Hegn omkring beholder på Øster Boulevard, da området bruges som fyldplads.
Ny dybdeboring påbegyndt, da den gamle har svigtet, ny 6” boring 76,69 m dyb.
2” ledning til Teglgården, der var ikke større rør for tiden. Nu nedlægges der en 3” ledning.

1949
Evt. vaskeri på Rahrsejes jord ved Udbyhøjvej eller Rismøllegades forlængelse, beholder til to
dages forbrug.

1951
Nu vandindvindingsret til 200 000 m3.
Der var lagt vand til Haveselskabet Bjellerup og installeret vandure 25 øre pr. m3.
Forbrug på 180 m3 det første år.

1952
Vand til ”Klostermarken”, vand til 6 haver mellem Benzonvej og Østerport afregning efter måler
(Målerbrønd).


Læs også efterfølgende afsnit III af Dronningborg Vandværk HER