Den Røde Skole 
 Skolebillede


Den Røde Skole (1942-59) - venstre billede - er egentlig den anden "Røde Skole",
idet forhuset - billedet i midten - var den første "Røde Skole" (1898-1907)
Fra 1907-42 hed kommuneskolen "Den hvide Skole" - højre billede

I Folkebladet Februar 1942, kunne man læse følgende:
(Bemærk den gamle retskrivning)


Skoleindvielse i Dronningborg
Ved en lille Festlighed indviedes i Lørdags den nye Skole i Dronningborg. Blandt de indbudte Gæster saas Amtmand Holek, Amtslæge Kirial, Provst Exner, Pastor Baun, Skolekommissionen og Lærerraadet.
Ved en Rundgang i de store luftige Lokaler og lyse Gange blev Skolens Opførelse og Indretning forklaret. Forarbejderne paa Arkitektens Tegnestue paabegyndtes i August 1940.
Efter at Tegningerne var godkendt af Sogneraad, Bygnings og Sundhedskommission, Lærerraad, Sko!edirektion og Ministeriet, blev Licitationen afholdt den 5. Februar 1942, og allerede den 31. Juli kunde man holde Rejsegilde.
Det havde imidlcrtid vist sig umuIigt at placere den projekterede Skolebygning paa Skolens Grund, og det blev nødvendigt at erhverve en Grund, der stødte op til Skolens Grund. Her placeredes Nybygningen saaledes, at Skolebørnene kan komme i Skolen saavel fra Skolevej som fra Daugaards Alle.

Skolens Indretning
I Stuetagen er der Sløjdlokale med tilhørende Materialerum, SkoIekøkken med tilhørende Vaske og Forraadsrum.
Endviderc findes en fælles Frokoststue for samtlige Skolebørn. I Tilslutning til Frokoststuen findes et Haandvaskerum. Paa 1 Sal er indrettet 3 Normalklasser og LærerværeIsc. Paa 2. Sal er der indrettet Haandgerningsklasse og Fysikklasse, begge med tilhørende Materialerum.
I samtlige Etager er der indrettet Rengøringsrum, og aile Klasseværelserne er sydvendte.
I direkte Tilslutning til Skolen findes Badeafdelingen, der indeholder Omklædningsrum, W. C., et stort Bruserum med 6 Bruser samt en raffineret Fodvask og to Karbaderum.

Skoleinspektør Alfred Larsen
Alfred Larsen var Skoleinspektør ved Dronningborg Skole i 25 år, idet han kom til "Den Hvide Skole", som Skoleinspektør d. 1. Aug. 1934 og derefter på "Den Røde Skole" til 1959 og derefter en kort periode på Rismølleskolen.


Han nåede således at være Skoleinspektør for tre skoler i Dronningborg.
Alfred Larsen blev født på Bakkegården i Manna i Vendsyssel i 1896 og blev uddannet på Ranum Seminarium 1914-17, og blev derefter lærer ved Hadsund Realskole. Siden blev det til 3 1/2 år som andenlærer i Østervraa og derefter 12 år, som førstelærer og Organist i Skørping, hvorefter han altså kom til Dronningborg i 1934.
Alfred Larsens karriere slutte på en lidt kedelig måde, da stillingen som Skoleinspektør for Rismølleskolen skulle besættes, mente Dronningborg-Gimming/Lem kommuner ikke at han havde den erfaring der skulle til, for at lede en sådan eksamens-forbundsskole og han blev derfor afskediget.
Ëfter en længere strid mellem Lærerforeningen og Kommunen, endte sagen med at Alfred Larsen vandt og overtog stillingen som Skoleinspektør, til han gik på pension året efter.
Alfred Larsen døde i 1973, 77 år gammel


Anna Hansen - lærerinde på "Den Hvide Skole"
Set i Folkebladet d. 21 Sep. 1958

I morgen, torsdag den 22. september, fylder pensioneret lærerinde frk.Anna Hansen, Hobrovej 29, Randers, 80 år.Det er ikke helt efter frk. Hansens hoved, at fødselsdagen gøres til genstand for omtale.... ikke af forfængeligbedshensyn - den 80 årige bærer forøvrigt sin alder ualmindelig godt - men mere fordi ønsket om ubemærkethed er i pagt med hele frk. Hansens livsindstilling, især efter at hun i 1940 trak sig tilbage fra skolegerningen.
Frk. Anna Hansen har lært tilværelsen at kende under skiftende forhold.
Som forældreløs husmandsdatter gennemførte hun i sin tid sit studium til forskolelærerinde på frk. Lanngs seminarium i Silkeborg, og sit første embede havde hun i Ribe, hvor hun var vinterlærerinde. Siden var hun forskolelærerinde forskellige steder, og det var i de tider, hvor en husmandsdatter ikke blev regnet for noget som helst af storbønderne, der var sognenes og sognerådenes almægtige mænd. "Nå, det er altså for pengenes og ikke for gerningens skyld", var kommentaren, da forskolelærerinden en dag spurgte om lønforhøjelse. Lønnen var 300 kroner - om året! Pa egen kost! Ved den lejlighed blev Anna Hansens politiske interesse vakt, og hun har bevaret den siden og har i årenes løb på forskellig vis været socialdemokratiet en god og energisk agitator.
1 1913 kom frk. Hansen til Dronningborg, hvor hun virkede først som forskolelærerinde og siden som lærerinde, indtil hun i 1940 nåede de 65 år og trak sig tilbage. Det bør iøvrigt nævnes, at frk. Hansen igennem 9 år - fra 1927 til 1936 - havde sæde i Danmarks lærerforenings hovedbestyrelse, som repræsentant for forskolelærerinderne, og i Dronningborg havde hun i sin tid sæde i både hjælpekasse og værgeråd, og hun var hjælpsomheden selv overfor mange småkårsbørn.

                   ----------00000----------

Hvis nogen kender Navne, årstal og klasse på
nedenstående billeder, så lad mig det venligst vide

Se også Referater: Den Røde Skole