Dronningborg Vandværk
        - med vandet rundt i Dronningborg
                                                                                                 Afsnit III


 
C5
Demstrupvej og Støvringgårdsvej (Nu Højriisvej) med start fra Tårupgårdsvej

Indskud for den nye skole ( Rismølleskolen).
Ejendommen hjørnet af Udbyhøjvej og Benzonvej indskud fastsat.
Plan om køb af noget af vandværkets grund til opførelse af forsamlingshus.

1961
Forbud mod havevanding pga. Overskridelse af tilladte oppumpet vandmængde.
Klage over støj fra vandværket, iltningstrappen og kontraventil klapper.

1963
Vandforbrug på 306 725 m3, fjernstyringsanlæg til højdebeholder ved Bjellerup Ladegård.

1964
Vedtages at få lavet kort over ledningsnettet og skydeventiler mærkes med standere evt. flere
skydeventiler, 390 000 m3 vandforbrug.
Hydrofor anlæg bygget på hjørnet af Bjellerup Allé - Dronningborg Boulevard.
Hydrofor anlæg Rismøllegade
.
1966
Vandværket udvides til dobbelt kapacitet.

1967
470 000 m3 vandforbrug. Salg af grund ved beholderen på Øster Boulevard, ændringer af salget, da grunden evt. skulle bruges til trykforøger st.
Det blev ikke til noget, da der blev opsat hydrofor på
værket. Anmodning om vandledning til PS-system på Tjærbyvej.

1970
556 476 m3 vandforbrug - 700 000 m3 indvindingsret. Tale om overtagelse af hydrofor Bjellerup parken.

1972
32 nye grunde på Rahrsejes jorder. Overtagelse af Hydrofor Bjellerupparken.
622 000 m3 vand oppumpet.

1974
Yderligere nye grunde ved Rahrseje 10 stk.
665 311 m3 oppumpet vand.

1975
Ny boring nødvendig så nu har vi fire stk.

1976
Oppumpet vand 715 809 m3 så grænsen var overskredet.
Klager fra Østparken om vandmangel, nye pumper indkøbt for at løse problemet.

1977
Fra Randers Kommune påbud om udarbejdelse af regulativ, hvilket også kræver ændringer i
vandværkets lov.
Oppumpet vand 736 201 m3.

1978
Fald i oppumpet vandmængde ” kun ” 678 968 m3, nu vandure på hver enkelt streng ud fra vandværket.

1981
Nu nede på 552 630m3 oppumpet vand.

1982
Udskiftning af hydroforerne med motorstyrede pumper.

1984
20 nye lejligheder ved Østparken.

1985-86
Scandia nedlægger ”Scandia husene ”.
Ny 110mm og 160 mm ledning på Tjærbyvej fra Østre boulevard mod øst.
Ny 160 mm ledning ad Tjærbyvej til banen.

1989
Vejarbejde på Udbyhøjvej fører til fund af brud på stor vandledning, der var ført under bækken.

1990
Nu installeres der vandmålere hos alle, skal være udført senest 1.december 1991, mere retfærdig
afregning.

1993
Modernisering af værket.

1996
Der er nu installeret nye udpumpningspumper på vandværket, det har bevirket, at beholderen på Bjellerup Ladegård kan nedlægges.
Det højere tryk fik mange rør til at springe.

2002
Nu er vandværket på internettet på www.dronningborg-vand.dk

2004-2011
Renovering af Rismøllegade kvarteret

2009
Ny stor renovering af værket, gamle åbne filtre udskiftes med nye lukkede filtre, de gamle
udpumpningspumper udskiftes med nye tidssvarende energivenlige, borerørspumperne udskiftes
med nye energivenlige, eltavlen udskiftes med ny fremtidssikret tavle med nyeste teknik til styring

2011- 2012
En del sprængninger på Gavnøvej kvarteret

2013-2015
Fornyelse af ledninger i Gavnøvej kvarteret
Trykforøgerstationerne bliver optimeret, nye målere, hurtigere alarmgivning ved øget forbrug.
I værkets første mange år gik bestyrelsen rundt i gaderne sent om aftenen for at lytte efter evt.
utætheder.
Senere da der blev opsat strengmålere kunne man følge forbruget på disse
Ved modernisering af værket i 1993 kom der skriveudstyr i eltavlen på værket så man kunne se
forbruget på de to udpumpningsanlæg i en tidsperiode fra klokken 2 til 4 om natten.
Nu går det stærkere hvis en alarmgrænse overskrides bliver vi alarmeret via SMS og kan så tage fat
om problemet
Yderligere kan vi ved hjælp af PC computer styre værket.
Der er også lavet tilslutningsmulighed for et UV-anlæg i tilfælde af en bakteriologisk forurening.
Vi har indenfor de sidste tre år fået GPS registreret vore stophaner og ført dem ind på tegninger.
Trods alle disse forholdsregler må vi af og til ud for at finde stophaner da disse stadig ikke er synlige, det er nødvendigt at stophanen er tilgængelig og synlig da vi skal bruge ventilen til vores lytte udstyr for at finde utætheder.
På vores hjemmeside står der mange nyttige oplysninger, her findes et kort over vandledningerne,
Et altid ajourført eksemplar af vores beredskabsplan, samt oplysninger om bestyrelsen.
Jeg vil nu slutte af med at vise en video om værket fra før og til nu.

billede

Gunnar Knudsen

Retur til afsnit I